1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met alle ondernemingen, instellingen en personen, die via het internet contact hebben opgenomen met de dropship webshop Trekhaakkorting.nl
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is zal, voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Indien ten aanzien van bepaalde, bij deze voorwaarden geregelde onderwerpen, afwijkingen zijn overeengekomen, blijven de voorwaarden en garantiebepalingen voor het overige op die overeenkomst van kracht. Overeengekomen afwijkingen gelden nimmer voor meer dan een opdracht, tenzij deze wederom telkenmale schriftelijk zijn bevestigd.

 

De Overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

 

Garantie

 1. De consument heeft 12 maanden garantie op alle produkten.
 2. Elke aanspraak op garantie vervalt, indien zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Trekhaakdiscounter B.V. werkzaamheden door koper/opdrachtgever of derden zijn uitgevoerd welke betrekking hebben op de zaken en/of diensten waarvoor een beroep op de garantie wordt gedaan.
 3. Mocht een artikel beschadigd zijn bij ontvangst, dan kan de consument deze binnen 7 dagen aan ons retourneren. Informeer ons tijdig via mail zodat wij zo snel mogelijk kunnen ruilen.

 

Verzending

Alle artikelen worden op het afleveradres bezorgd tenzij anders is aangegeven.  

 

Recht van Retour

U heeft een afkoelingsperiode van 14 dagen om zonder opgaaf van redenen het product te retourneren, ingaande op de dag van ontvangst van het product. Het product kan alleen ongebruikt en,  indien mogelijk, in originele verpakking geretourneerd worden.

Voor het retourneren van de bestelling zijn de retour kosten voor uw rekening.

Het retouradres voor Umbra-producten is in Italië.

het retouradres voor Steinhof producten is in Polen.

 

Geschillen

 1. Een geschil is aanwezig zodra een partij verklaart dat zulks het geval is.
 2. Op alle overeenkomsten en transacties van Trekhaakkorting.nl is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.
 3. Alle geschillen, hoe ook genaamd, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de Nederlandse bevoegde rechter, zulks met uitsluiting van alle andere arbitrerende, adviserende en rechtsprekende lichamen.

 

Leveringsvoorwaarden

 1. Op al de aanbiedingen zijn de navolgende levering- en betalingsvoorwaarden van toepassing. Alle prijzen zijn in euro's tenzij anders vermeld in de op het product betrekking hebbende informatie.
 2. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van beschikbaarheid van product. Wanneer een product onverhoopt niet meer leverbaar is, wordt de consument per e-mail op de hoogte gebracht en eventueel een alternatief aangeboden.
 3. Trekhaakkortings.nl heeft het recht prijzen te wijzigen en eventuele typefouten te corrigeren. Wanneer de consument hierdoor zou worden benadeeld, wordt de consument middels e-mail op de hoogte gesteld. Hij heeft dan het recht de bestelling te annuleren.
 4. Ten aanzien van alle aangeboden goederen gelden, naast hetgeen daaromtrent in de online informatie staat vermeld, de normale en/of gebruikelijke toleranties. Geringe afwijkingen van de in de online informatie voorkomende afbeeldingen en/of beschrijvingen worden derhalve voorbehouden. Dergelijke afwijkingen ontslaan de opdrachtgever nimmer van zijn verplichtingen uit de overeenkomst.
 5. De afbeeldingen, tekeningen en maten, die bij de offertes getoond worden of medegedeeld zijn, geven slechts een algemene voorstelling van de aangeboden artikelen. Wijzigingen in de constructie, waardoor de werkelijke uitvoering enigszins afwijkt van bedoelde afbeeldingen, tekeningen of maten, waardoor geen wezenlijke wijziging wordt gebracht in de technische en esthetische uitvoering der artikelen, verplichten ons niet tot enige vergoeding en geven de opdrachtgever niet het recht de ontvangst der geleverde goederen te weigeren.
 6. Hoofdregel bij levering is, dat de levering plaatsvindt nadat de betaling is ontvangen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Betaling kan plaatsvinden via iDeal internet bankieren.
 7. Wanneer de consument een bestelling plaatst, worden de volgende gegevens van de consument gevraagd: Naam, adres, postcode, plaats, telefoonnummer, email adres, wijze van betaling en eventueel rekeningnummer. Die gegevens worden niet doorgegeven aan derden. De Wet Persoonsregistratie is hierop van toepassing. De informatie die verzameld wordt, wordt gebruikt om bestellingen te kunnen verwerken. Indien noodzakelijk gebruiken wij die gegevens om met de consument in contact te komen. Financiële informatie zal uitsluitend gebruikt worden om de consument te factureren voor aangekochte producten en diensten. Wij behouden ons het recht voor om het IP adres van de consument te registreren indien wij problemen met de server moeten verhelpen. Het IP adres kan gebruikt worden om algemene demografische informatie te verzamelen zodat het mogelijk is om het bezoekersprofiel te definiëren en het gebruik van de site te evalueren. Deze informatie helpt ons bij het verder ontwikkelen van deze site, bijvoorbeeld op het gebied van design en lay-out. De persoonlijke gegevens kunnen altijd door de consument worden opgevraagd en indien nodig gewijzigd of verwijderd worden. De informatie die wij verzamelen, wordt gebruikt voor duidelijk kenbaar gemaakte doeleinden. Informatie wordt vertrouwelijk behandeld. Trekhaakdiscounter B.V. beperkt zich tot registratie van die gegevens welke noodzakelijk zijn voor de afwikkeling van de bestelling en de communicatie met de consument als koper. Tenzij de consument daarvoor uitdrukkelijk zijn toestemming heeft verleend, zal de Trekhaakkorting.nl de gegevens niet gebruiken voor promotionele activiteiten en de gegevens ook niet aan derden ter beschikking stellen, behalve voorzover zij daartoe krachtens wettelijk voorschrift wordt genoodzaakt.
 8. Trekhaakkorting.nl zorgt in principe voor bezorging per bode; verzendingen op enige andere wijze (bijvoorbeeld per post) vindt pas plaats indien afgesproken en nadat de betaling voor de te leveren producten is ontvangen door ons
 9. Voor verzending brengt Trekhaakkorting.nl kosten in rekening, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
 10. Indien bij ontvangst wordt bemerkt dat het afgeleverde niet overeenkomt met de bestelling, dient contact met ons te worden opgenomen via ons email adres.

Privacybeleid

Als jij iets bestelt, hebben we je gegevens nodig om ervoor te zorgen dat we jouw bestelling kunnen bezorgen. Maar we springen altijd zorgvuldig met je persoonlijke gegevens om. We dragen er zorg voor en bewaren ze veilig. Wat we met je persoonlijke gegevens doen en waarom we ze nodig hebben, vertellen we hier graag. Als je na het lezen van ons privacybeleid vragen hebt, neem dan gerust contact op met onze klantenservice.

Product toegevoegd

Deze website maakt gebruikt van cookies. Als u onze website blijft gebruiken accepteert u het gebruikt van deze cookies.